Vedtægter:

§ 1 Navn/hjemsted: Klubbens navn er Roskilde Mountainbike Klub. Klubbens signatur er RMK. Klubben er hjemmehørende i Roskilde Kommune.

§ 2 Formål: Klubbens formål er at samle klubbens medlemmer omkring aktiviteter af såvel idræts- og friluftsmæssig karakter som mere selskabelig art med henblik på at fremme og udbrede interessen for mountainbike, samt at vedligeholde og udbygge mountainbikespor i de omkringliggende skove.

§ 3 Eksterne organisationer: Klubben er medlem af Danmarks Cykel Union og DGI og er dermed underkastet DCUs og DGIs til enhver tid gældende love.

§ 4 Medlemskab: Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, der går ind for nærværende vedtægter.

§ 5 Indmeldelse: Indmeldelse sker til bestyrelsen. Ved indmeldelse udleveres et eksemplar af klubbens vedtægter, hvis indhold medlemmerne forudsættes at gøre sig bekendt med.

§ 6 Udmeldelse: Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel til årets udgang. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Medlemmet har krav på bekræftelse.

§ 7 Deltagelse ved arrangementer: Klubben hæfter ikke for eventuel skade, der måtte opstå i forbindelse med deltagelse i træning og stævner, idet det enkelte medlem/gæst stiller op på eget ansvar.

§ 8 Organisation: Varetagelse af klubbens aktiviteter finder sted ved hjælp af følgende organer: generalforsamling, bestyrelse, samt eventuelle af bestyrelsen nedsatte udvalg.

§ 9 Ordinær generalforsamling: Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Bestyrelsen forpligter sig til årligt at afholde ordinær generalforsamling i første kvartal. Indkaldelsen sker ved meddelelse til medlemmerne med mindst 1 måneds varsel. Indkaldelsen skal vedlægges eventuelt indkomne forslag. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1.      Valg af dirigent
  2.      Valg af referent
  3.      Beretning fra formanden
  4.      Forelæggelse af det reviderede regnskab for godkendelse
  5.      Godkendelse af budget samt fastlæggelse af kontingent for det indeværende regnskabsår
  6.      Behandling af indkomne forslag
  7.      Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8.      Valg af revisor
  9.      Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Da tidspunktet for indlevering af forslag er senere end tidspunktet for indkaldelse til generalforsamlingen, skal indleverede forslag runddeles på generalforsamlingen. Der skrives et referat af generalforsamlingen. Det skal indeholde de beslutninger, der er blevet vedtaget. Referatet underskrives af dirigent og formand og udsendes til medlemmerne senest en ma°ned efter generalforsamlingen.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel af klubbens medlemmer fremsætter krav herom ledsaget af motiveret dagsorden. Klubbens medlemsfortegnelse skal i den forbindelse på anfordring gøres tilgængelig. En vedtægtsændring kan kun behandles pa° en ekstraordinær generalforsamling, når den har været på dagsordenen på den foregående ordinære generalforsamling.

§ 11 Afstemning: På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling afgøres alle spørgsmål ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutninger om klubbens opløsning (se § 12 og § 17). Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

§ 12 Vedtægtsændringer: Beslutninger om vedtægtsændringer kræver, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer stemmer, og at mindst to tredjedele af disse stemmer for. Er der flertal for forslaget, men uden halvdelen af klubbens medlemmer stemmer, skal det forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes inden for en måned efter den ordinære generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling, afgøres ændringsforslaget ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

§ 13 Bestyrelsen: Bestyrelsen: Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen. Bestyrelsen består af syv til ni medlemmer: formand, næstformand, kasserer, tre til fem bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Formanden, tre bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanten er på valg på lige årstal. Næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige årstal. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer, heriblandt formand eller næstformand, er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed vægtes formandens stemme. Bestyrelsen skal føre referat over generalforsamlingen, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for klubben.

Foreningen tegnes af formanden og kasserer.

§ 14 Regnskabsår: Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 15 Kontingent: Kontingent: Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og gælder fra 1. april til 31. marts. Den til enhver tid siddende bestyrelse er fritaget for kontingent.

§ 16 Revision: Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor.

§ 17 Opløsning: Klubbens opløsning kan kun ske ved vedtagelse på generalforsamlingen. Der gælder samme regler for vedtagelse som ved vedtægtsændringer. Ved klubbens opløsning skal eventuelle værdier tilfalde cykelrelaterede foreninger i Roskilde Kommune efter kommunens forskrifter. Beslutning herom træffes på generalforsamlingen.

§ 18 Eksklusion: Når et medlem er i kontingentrestance ud over tre måneder, kan bestyrelsen med mindst otte dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket pa° grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
Når ganske særlige forhold gør sig gældende, kan et bestyrelsesmedlem med øjeblikkelig varsel bortvise et medlem. En bortvisning kan efterfølgende ophæves til eksklusion, såfremt mindst to tredjedele af bestyrelsen inden for tre uger efter bortvisningen stemmer herfor.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende ordinæregeneralforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom, senest tre døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han/hun har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusionen kræver to tredjedeles flertal af de fremmødte. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Hertil kræves samme majoritet som ved eksklusion.

Vedtægter som vedtaget februar 2013.

Vedtægter er ændret på generalforsamling 2020 (efterfølgende godkendt på ekstraordinær generalforsamling 17. juni 2020.

 

Kommende generalforsamling 16. marts 2022

Indkaldelse: Indkaldelse til generalforsamling 

Modtagne forslag:

Fra Bestyrelsen: Vedtægtsændringsforslag vedr. Støttemedlemsskaber 

Fra Ivan Christensen: Forslag vedr. sponsorater i RMK 

Regnskab 2021: Regnskab 2021 

 

Referater fra Generalforsamlinger:

Generalforsamling 2012. Afholdt den 29. februar. Referat.

Generalforsamling 2013. Afholdt den 30. januar.
Referat.

Generalforsamling 2014. Afholdt d. 12. februar.
Referat.

Generalforsamling 2015. Afholdt d. 4. marts. Referat.

Generalforsamling 2016. Afholdt d. 3. februar. Referat.

Generalforsamling 2017. Afholdt d. 8. februar. Referat.

Generalforsamling 2018. Afholdt d. 7. februar. Referat.

Generalforsamling 2019. Afholdt d. 27. februar. Referat.

Generalforsamling 2020. Afholdt d. 04. marts. Referat.

Generalforsamling 2021. Afholdt d. 14. april. Referat